Navigációs hivatkozások átugrása
Home
Dokumentumok
Szakismertető 

TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR
KÖRNYEZETTAN TANÁR

Kapcsolattartó: Dr. habil. Béres Csilla PhD
Telefon: 94/505-480; 94/504-310
E-mail: csberes@ttk.nyme.hu
Weboldal: http://ttk.nyme.hu/fldi/kornyezettantanar_mesterkepzes

A mesterszak általános célkitűzései:

Az alapképzésben vagy más felsőfokú végzettség keretében szerzett szakképzésekre, illetőleg ismeretekre alapozva a közoktatásban, a szakképzésben és a felnőttképzésben az oktatási, pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatokra, továbbá a tanulmányok doktori képzésben történő folytatására való felkészítés a környezettan területén.

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

Teljes kreditértékkel a környezettan, földrajz, földtudományi, környezetmérnöki, erdőmérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki vagy természetvédelmi mérnöki alapképzési szak vehető figyelembe (a bolognai alapképzésben végzett hallgatók 5 féléves, kétszakos tanárképzésre nyerhetnek felvételt, a 2. számú tanár szakjukra való belépés feltétele az 50 kredites tanári modul teljesítése). Egyszakos képzésre a főiskolai szintű környezettan és földrajztanári, valamint egyetemi szintű geofizikus, geológus, meteorológus, térképész, környezetmérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, erdőmérnöki, természetvédelmi mérnöki diplomával rendelkezők felvételizhetnek, valamint olyan egyéb tanári szakképzetséggel bírók, akik korábbi vagy részképzésben folytatott tanulmányaik során a környezettan tanári modul 50 kredites ismereteit megszerezték.

A képzésről:

A környezettan tanári MSc képzés során ökológiai ismeretek, földtani ismeretek, energetikai ismeretek, környezeti kémiai ismeretek, általános környezetvédelmi ismeretek elmélyítése történik. Fontos témakör a környezetpedagógia és a környezetvédelmi ismeretek iskolán kívüli oktatása. A szabadon választható tárgyak a környezetvédelem speciális területeit érintik, alapot adnak a PhD képzésbe való belépéshez.

Szakirányok:

Kompetenciák: Az okleveles környezettan tanár rendelkezzék komplex látásmóddal, ami magába foglalja a természeti, az épített, a társadalmi és a gazdasági környezetet, valamint a lokális, regionális és a globális szemléletű környezeti gondolkodást. Képes legyen egy téma, kérdéskör integrált és interdiszciplináris szemléletű átlátására és a gondolkodásmód átadására. Rendelkezzék környezeti intelligenciával, a környezeti elemek felismerésének és kategóriákba helyezésének, valamint a környezeti elemek közti kapcsolatok felfedezésének képességével.

Felvételi követelmények:

A jelentkezők felvételi motivációs beszélgetésen vesznek részt, melynek témakörei a www.sek.nyme.hu/felveteli portálról tölthetők le.

Képzési idő:

2 félév - egyszakos képzésben, főiskolai, egyetemi, vagy mestertanári végzettség birtokában
3 félév - egyszakos képzésben, egyetemi nem tanári vagy pedagógus végzettség birtokában
5 félév - szakpáros képzésben, Ba/BSc fokozat birtokában

Önköltség összege: 300.000 Ft/félév

Továbbtanulási lehetőségek a mesterképzés teljesítése után: Doktori (PhD) képzés.

Karrierlehetőségek a mesterképzés teljesítése után:

A környezettan szakos tanárok alkalmasak a középfokú szakiskolákban való oktatásra, valamint általános iskolákban a természetismeret és egyéb természettudományos tárgyak tanítására.