Navigációs hivatkozások átugrása
Home
Dokumentumok
Nappali tagozat hálóterve
Levelező tagozat hálóterve
Szakismertető 

TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR
FIZIKA

Intézet neve: Matematika és Fizikai Intézet
Tanszék neve: Fizika Intézeti Tanszék
Kapcsolattartó: Dr. Németh István
Telefon: 94/504-332
E-mail: mbeata@ttk.nyme.hu
Web oldal: http://ttk.nyme.hu/mfi

Az alapszak általános célkitűzései:

A fizika alapszakon alapfokozatú, BSc végzettségű fizikusokat képzünk, akik a megszerzett ismeretek birtokában képesek tanulnyaikat a képzés második ciklusában (MSc) folytatni, ill. egyénileg és szervezett formában tobbi tanulmányokat gezni. Általános műveltsék, korszerű természettudományos szemléletmódjuk képessé teszi őket arra, hogy a képzés második cikluban szakfizikusként, fizikatanárként vagy más, természettudományi végzettségű szakemberként, tanárként fejezzék be egyetemi tanulmányaikat.

A képsről:

Oktató munkánk lypontjai a diákközpontúság és a helyes fizikai szemlélet kialakítása. Az alaptörvényeket nagyszá kísérlet bemutatásával, ill. sajátkezű elvégeztetésével és közös elemzével ismertetjük meg hallgatóinkkal. Erre építve aztán bevezetjük őket a modern elleti fizika alapve ismeretanyagába. Az így megszerzett tudásuk birtokában a hallgatóink alkalmasak a fizikai ismereteik széleskörű alkalmazására, rések elvégzésére, gyakorlati problémák megoldására, és a természettudománnyal kapcsolatos kérdések kommunikálására.

Szakiny:   

A fizikus-csillagász szakirányunkon évfolyamonként 5 csillagászati érdeklődéssel bíró hallgatónak lehetősége lesz a csillagászat alapjainak elsajátítására. Hallgatóink megismerkednek az égbolt jelenségeivel, a Naprendszer égitestjeivel, a csillagászati megfigyelések technikájával. A gyakorlati képzést a Kar saját oktató csillagvizsgálója és planetáriuma segíti. Hallgatóink kellő szintű elméleti ismeretekre is szert tesznek égimechanikából és asztrofizikából. Ezen ismeretek birtokában sikerrel jelentkezhetnek majd mesterfokozatú csillagász szakokra.

Érettgi követelmények:

Kettőt kell választani: biológia vagy fizika, vagy földrajz, vagy informatika, vagy kémia, vagy matematika, vagy természettudomány, vagy szakmai előkészítő tárgy (elektronikai alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek, közgazdasági alapismeretek)

pzési idő: 6 félév

Önköltség összege: 175.000 Ft/félév

Továbbtanulási leheségek az alapképzés teljesítése után:

A fizika szakon BSc-diplomát szerzett hallgaink más intézményekben fizikatanár, csillagász, fizikus, környezettudomány, anyagtudomány, biofizikus, logika és tudományelmélet mesterszakokon folytathatnak további tanulmányokat.

Karrierlehetőségek az alapképzés teljesítése után:

Az alapdiplomával kilépők tudományos kutatóintézetekben, ipari llalatok fejlesztő- és minőségvizsgá részlegeiben helyezkedhetnek el, magas szintű tudományos segéderőként, illetve gyártási folyamatot szervező-irányító középvezetőként kis- és középvállalkozásoknál. A frissen végzett fizikusok kelendőek a munkaerőpiacon, mivel elméleti és gyakorlat problémákat könnyen átlátnak, így a mindennapi életben felmerülő kérdések megoldásában rendkívül hatékonyak. Továbbá, természettudományos modellezési ismereteiket tudják hasznosítani gazdagi területen is, például tőzsdei folyamatok elemzésekben, vagy egyéb péngyi területeken, de ugyanígy szükség van fizikusokra a környezettudományokban, informatikában is. A csillagász szakirányú képzettség lehetőséget ad bemutató, ismeretterjesztő tevékenységre is.